LA?Observatori Científic de la Ciutat Mediterrània

Publicidad

Comparte este apunte

LA?Observatori Científic de la Ciutat Mediterrània

Els Productes
digitals

Els projectes i les
activitats

L’OCCM com a
programa educatiu

Alguns Detalls del
Funcionament del Programa de l’OCCM

 

ABSTRACT

L’Observatori cientific de la Ciutat
Mediterrània es un programa de
cultura
cientifica per contribuir al desenvolupament de la
societat de la informacio des dels museus tradicionals per
afavorir, gràcies a les TIC, la
cooperacio interdisciplinària i transectorial per
tal que els museus actuïn com a centres
d’interpretacio i d’orientacio cientifica, i
espais de relacio entre els experts i els diferents
segments socials.

Palabras clave:
 · divulgacion
cientifica
 · educacion
 · estudios ciencia-tecnologia-sociedad
 · gestion
del conocimiento
 · tics

Presentacio

L’Observatori Cientific de la Ciutat
Mediterrània (OCCM) es un programa de
l’Institut de Cultura de Barcelona en
col•laboracio amb altres museus, centres de recerca,
universitats i institucions de la societat civil.
S’anticipa i, al mateix temps preveu, al proces de
desplegament del futur Museu Nacional d’Història
Natural, en l’Àmbit de Catalunya, per construir una
imatge de conjunt reforçant la seva
capacitat operativa. Actualment, formen part de l’OCCM sis
centres i museus de ciències catalans que recullen el
gruix del patrimoni natural català. Aquests son: el
Museu de Zoologia i el Museu de Geologia de Barcelona
(ambdos formen el Museu de Ciències Naturals de la
Ciutadella), el Jardi Botànic i
l’Institut Botànic de Barcelona, el Museu
Geològic del Seminari de Barcelona i l’Institut
Paleontològic Miquel Crusafont de Sabadell.

L’OCCM busca contribuir al
desenvolupament de la societat de la informacio des dels
museus tradicionals. Gràcies a les tecnologies de la
informacio i la comunicacio (TIC), aquest programa
permetrà i afavorirà la cooperacio
interdisciplinària i transectorial dels diferents agents,
per tal de que els museus actuïn com un “centre
d’interpretacio i d’orientacio
cientifica” que, des de Catalunya i la mediterrània
es projecti cap a fora, cap a la nostra societat i mes
enllà de les fronteres.

Donada la seva entitat i àmbit de
projeccio, es desenvolupa amb la participacio
d’altres institucions amb objectius cientifics,
culturals i d’imatge en sintonia amb els propòsits
bàsics del projecte. L’OCCM te com a
patrocinador principal la Caja de Ahorros del Mediterraneo
(CAM). Habitualment però, tambe es fan activitats
que compten amb el patrocini d’altres institucions com
son la Residència d’Investigadors (CSIC
– Generalitat de Catalunya), el Servei per la
Ciència i la Tecnologia de l’Ambaixada Francesa a
Barcelona i, a traves d’ajuts a projectes concrets,
el Ministerio de Educacion y Ciencia
(antigament el Ministerio de Ciencia y
Tecnologia) o el Departament d’Universitats
Recerca i Societat de la Informacio (DURSI).

Els Productes
digitals

Els productes virtuals de l’OCCM son
fruit de la deteccio de les necessitats actuals, de la
voluntat de treballar amb les eines que les TIC ens proporcionen,
per aprofundir en el coneixement de l’entorn natural i del
patrimoni de la nostra ciutat, i activar la interaccio amb
els ciutadans en la divulgacio dels coneixements
cientifics, fomentant metodologies
interactives.

Els productes digitals de divulgacio
cientifica son: el portal de ciències,
medciències, i el butlleti digital de
cultura cientifica, la Talaia, editats
ambdos en tres llengües: català,
castellà i anglès.

 

Medciències vol esdevenir una finestra
oberta al mon que contribueixi al desenvolupament i
divulgacio de la cultura cientifica. Un instrument
per la reflexio i la comunicacio entre els
cientifics i les persones aficionades a les
ciències (public general, estudiants,
museògrafs…). Aquest portal ha estat especialment
pensat per afavorir el coneixement i la cooperacio entre
les diferents institucions generadores i relacionades amb la
temàtica cientifica i la seva difusio i els
usuaris.

El portal Medciències recull, entre altres
coses, una agenda cientifica de les activitats a Barcelona
i rodalies; itineraris urbans de cultura cientifica i
ambiental; una seleccio d’exposicions de
caràcter cientific; un directori de centres
vinculats amb els tres camps d’interès del programa
( Patrimoni, Ciència i Educacio) ; el fòrum,
pont de trobada amb els experts i un glossari dels termes
cientifics que apareixen als continguts dels butlletins
digitals.

LaTalaia, butlleti digital de
caràcter bimestral, te objectius de caire cultural
i educatiu: vol contribuir a la divulgacio
cientifica i museogràfica i promoure les
activitats, les col•leccions i la recerca dels Museus
implicats en el projecte.

D’altra banda, vol projectar-se al mon
escolar secundari i universitari, ser una finestra per a que les
universitats, els centres i les institucions cientifiques
hi exposin les seves novetats en recerca, amb la intencio
de convertir-se en un document de referència pel gran
public.

Els continguts de laTalaia es divideixen en tres
grans seccions temàtiques: Opinio, amb articles i
entrevistes a investigadors o experts del mon de les
ciències; Noticies, de les associacions i
altres institucions, de museus de ciències, universitats i
altres centres de recerca o difusio i educacio de
la ciència; Recursos, amb una agenda
d’activitats, recursos
educatius i aplicacions didàctiques

Els projectes i les
activitats

Els Itineraris Urbans, Cientifics i Ambientals
de la Ciutat de Barcelona

Aquest itineraris urbans son l’inici
d’una linia de recerca aplicada al coneixement
cientific de la ciutat. L’entorn natural dels museus
i dels seus visitants es un espai complex on
s’articulen els aspectes fisics i ambientals amb els
hàbits i costums dels seus habitants, que perfilen la
cultura i l’esdevenir històric d’una ciutat.
Els itineraris que es proposen parteixen de
l’observacio directa de la realitat actual de
l’entorn urbà i volen arribar a un seguit de
reflexions de tipus ecològic, social i econòmic.
Aquestes haurien d’ajudar a interpretar què hi ha i
què passa a la ciutat, per tal de provocar canvis
d’actituds vers una major consciència del nostre
paper en el planeta a partir del coneixement del medi mes
proper.

Les Tardors Cientifiques de
Barcelona

Les Tardors Cientifiques de Barcelona es
un programa de difusio cientifica que vol esdevenir
el festival cientific de la ciutat de Barcelona. Per
això, aquestes Tardors dibuixen una temporada de
reflexio i discussio cientifica,
adreçada a cientifics, a comunicadors, a joves i al
gran public.

Cada Tardor s’articula al voltant d’un tema
per tal de fomentar la discussio entre diverses
disciplines cientifiques i aixi fer arribar la
ciència a la societat des de perspectives diferents,
sempre considerant la ciència com un element mes de
la nostra cultura. Les activitats presencials de les Tardors es
concentren durant la Setmana de la Ciència, promoguda des
de la Fundacio Catalana per la Recerca, i
s’aprofiten els espais online de l’OCCM per a
proposar activitats de mes durada. Un dels aspectes
mes atractius es la jornada de cloenda, creada a
partir de formats molt especials, basats en la trobada
d’estudiants, cientifics de diferents disciplines i
professionals de la difusio cientifica.

Fins ara s’han dut a terme dues Tardors: la Tardor
de la Biodiversitat l’any 2002 i la Tardor de
l’Evolucio l’any 2003. Mes de 20
centres han participar a les Tardors Cientifiques de
Barcelona, a mes d’un gran nombre de professionals
del mon de la recerca i de la comunicacio
cientifica.

  

La Mediateca de l’Observatori Cientific
de la Ciutat Mediterrània

La Mediateca de l’OCCM va ser creada l’any
2003, gràcies a un acord entre l’Institut de Cultura
de Barcelona i el Departament d’Universitats Recerca i
Societat de la Informacio (DURSI) de la Generalitat de
Catalunya. El seu objectiu es oferir un nou servei
public de qualitat als visitants dels museus que formen
part d’aquest projecte, en crear un espai
d’informacio, de reflexio i
d’orientacio cientifica i patrimonial que
afavoreixi l’actualitzacio del pensament
cientific entre el gran public. La mediateca
constitueix l’eix vertebrador al meteix temps que la
presencialitat dels productes digitals realitzats des de
l’OCCM i de cada centre. En una primera fase es vol dotar
d’infraestructura informàtica als museus de
ciències de Catalunya caracteritzats pel valor del seu
patrimoni cientific i per tant fonamentals en la
constitucio del nou Museu d’Història Natural
de Catalunya.

Les Exposicions Virtuals

Les Exposicions Virtuals son una de les
eines que possibiliten les TIC, que permeten visitar les
exposicions dels museus tradicionals de forma virtual. Totes es
poden visitar des del portal Medciències.

Els Projectes de difusio i
recerca

L’OCCM ha endegat projectes de recerca educativa i
difusio de la ciència, basats en la creacio
xarxes transversals que reuneixen a cientifics,
museòlegs, comunicadors i educadors. Fins ara s’han
posat en marxa tres xarxes de treball: dues a nivell
català i una tercera a nivell espanyol. En els tres casos
aquestes xarxes de treball han rebut ajuts publics: La
Xarxa Temàtica de Biodiversitat reuneix a 23 centres de
recerca i difusio de la ciència i compta amb un
ajut de la Generalitat de Catalunya; La Red Virtual de Museos de
Ciencias
Naturales y Jardines Botanicos del area
Mediterranea reuneix a 13 centres de l’estat
espanyol i va comptar amb un ajut de la Fundacion
Española para la Ciencia y
la Tecnologia; finalment, i gràcies a un ajut de
l’antic Ministerio de Ciencia y Tecnologia
s’ha creat un grup de treball que reuneix a 17
professionals de 9 institucions amb la intencio de crear
continguts de difusio cientifica de qualitat per a
ampliar la Mediateca de l’OCCM.

Els projectes d’aquestes xarxes de treball
s’articulen al voltant de reunions entre els diferents
membres de la xarxa per tal d’identificar conceptes,
temàtiques i visions cientifiques que malgrat tenir
una gran rellevància no formen part, encara, de la cultura
de la nostra societat. Un cop identificats aquests punts febles,
es preparen continguts especifics, orientats a una
educacio formal i no formal, i sobretot amb una
aproximacio ludica (bancs d’imatges, textos
d’introduccio temàtica, textos teatrals
especifics, etc). Malgrat que les xarxes encara estan
treballant i, per tant, alguns productes encara no estan acabats,
podeu trobar mes informacio d’aquestes xarxes
al portal Medciències (www.bcn.es/mediciencies) i
als punts de consulta de la Mediateca de l’OCCM.

L’OCCM com a programa
educatiu

Observatori Cientific de la ciutat
Mediterrània neix com un programa educatiu que parteix de
la necessitats detectades al gran public ( alumnes de
secundària, de Batxillerat, primers anys
d’universitat, persones grans etc.)

L’OCCM proposa que a partir d’unes eines
informàtiques es puguin conèixer i interactuar amb
els temes cientifics i ambientals que ens afecten
diàriament.

Aquest programa concebut com una eina de formacio
i de divulgacio cientifica, es el fruit de
la necessitat de buscar recursos i mètodes innovadors per
l’ensenyament de les ciències i per
l’elaboracio de continguts curriculars. Els seus
productes fan un èmfasi especial en tot allò que
potser d’especial utilitat per la comunitat educativa des
de la perspectiva formal i no formal tan com a font de consulta
com elements de participacio. El mes important
es crear un clima de
reflexio, d’investigacio i d’intercanvi
a partir dels temes que vagin sorgint.

Les possibilitats de treball que ofereix el OCCM
son molt amples:

la xarxa de internet amb el
portal medciencies s’erigeix com una via de
comunicacio i participacio entre la comunitat
cientifica i la ciutadania. La web es un espai
obert que promou el diàleg entre la comunitat educativa
i cientifica i facilita l’acces a una
àmplia oferta
d’informacio com recursos educatius, idees
pràctiques per dur•les a terme…

Un altre recurs es el banc d’imatges
digitals, en el que es treballa hores d’ara, per tal que es
puguin trobar imatges que els educadors necessiten per
exemplificar alguns dels conceptes cientifics.

Cal fomentar la implicacio directa dels educadors
en la creacio de continguts i d’aplicacio
pràctica de l’OCCM per tal que puguin actuar com
antenes ciutadanes tan en la difusio com en la
recepcio i captacio de temes d’interès
dins les diferents comunitats educatives

Alguns Detalls del
Funcionament del Programa de l’OCCM

El portal Medciencies:
www.bcn.es/medciencies

El portal de difusio cientifica i
patrimonial de l’OCCM es, com ja s’ha
esmentat, un punt de trobada i el resultat de la
col•laboracio d’un gran nombre
d’institucions i professionals. Els seus esforços
però han estat ben rebuts i el portal ha trobat el seu
lloc com a centre de trobada entre la recerca cientifica i
patrimonial i el gran public.

Actualment, el portal Medciències se situa entre
els 20 mes consultats de l’Ajuntament de Barcelona
(sense tenir en compte les visites a laTalaia i els
fòrums, que es comptabilitzen a part), amb una part del
seu public totalment consolidat i en creixement continuat.
Algunes dades per a quantificar aquest public son
les següents: de gener a setembre de 2004 el portal ha
tingut 179.655 visitants (un 211% mes que el mateix
periode de l’any 2003) amb una temps de
connexio per usuari que supera els 5 minuts i un total de
427.905 pàgines visitades. En nomes dos anys, els
continguts del portal han crescut un 70%, cosa que reflecteix la
demanda dels
usuaris i tambe l’interès dels diferents
centres que participen en col•laborar de manera continuada o
puntual en el projecte (fins ara mes de 100 institucions
han aportat continguts propis al projecte de
l’OCCM).

El Butlleti Digital LaTalaia

LaTalaia va ser creada l’any 2001 i des
d’aleshores mes de 150 institucions han
col•laborat en aquesta publicacio. En els 18
numeros publicats a dia d’avui hi han participat
experts de mes de 20 països.

Aquest butlleti te com a objectiu
contribuir a la difusio cientifica i
museogràfica, a la promocio d’activitats i
recerca en els centres i museus de ciències de
l’OCCM i esdevenir un lloc de trobada amb
l’àmbit educatiu de secundària i
l’universitari. Sens dubte, ha enfilat pel bon cami
si tenim en compte la bona acollida per part dels professionals
de la recerca i la difusio cientifica i
tambe pel public general.

En els seus 3 anys d’existència, “laTalaia”
ha passat de tenir unes 20 pàgines a unes 70 per
numero (en cadascuna de les tres llengües en
què s’edita). Fins ara mes de 1.200
subscriptors han manifestat el seu interès per aquesta
publicacio gratuïta.

La Mediateca de l’Observatori Cientific
de la Ciutat Mediterrània

La Mediateca es un servei
d’orientacio cientifica i patrimonial
descentralitzat, que en una primera fase s’ha
instal•lat a cinc museus de Barcelona:

Institut Botànic de Barcelona (Ajuntament de
Barcelona-CSIC);

Jardi Botànic de Barcelona
(ICUB)

Museus de Zoologia i Geologia del Museu de Ciències
Naturals de la Ciutadella (ICUB)

Museu Geològic del Seminari de
Barcelona.

L’objectiu principal de la Mediateca es
aglutinar continguts de divulgacio cientifica dels
diferents museus de ciències que en formen part,
però tambe persegueix despertar l’interès
per la visita i coneixement real dels museus de ciències.
Es per això que la Mediateca pot consultar-se virtualment
(a traves del portal Medciències) i ofereix
tambe uns punts de consulta en els museus que hi
participen, des d’on es poden consultar tant els continguts
comuns (per connexio internet) com els continguts
especifics de cada centre (per connexio intranet).

Dins de la modalitat presencial de consulta, la
Mediateca contempla dues possibilitats: la consulta general des
de les sales d’exposicio i la consulta
especialitzada des de les biblioteques. La consulta general,
desenvolupada en programari lliure, està adreçada
als visitants del museu i preten donar mes
informacio sobre el propi centre, aixi com ampliar
l’horitzo cap als altres museus i centres
col•laboradors. La consulta especialitzada, amb
atencio personalitzada, està dirigida a
professionals amb interès pel patrimoni i recerca del
centre.

Tots els continguts de la Mediateca han estat realitzats
per l’equip de l’OCCM, els centres que la
constitueixen i altres col•laboradors i estan a la
disposicio de tots els usuaris, sempre i quan es citi
l’origen de la informacio, tot respectant sempre els
drets d’autor.

Els Itineraris cientifics i medi ambientals de
Barcelona

Els itineraris urbans, cientifics i medi
ambientals de la ciutat de Barcelona han estats concebuts com una
eina pel coneixement d’un ecosistema
complex: la ciutat. Parteixen, doncs, de
l’observacio directa de l’entorn urbà i
volen esdevenir una eina de transmissio de coneixements
mitjançant l’observacio selectiva de
diferents espais, elements i activitats que permetin reflexionar
sobre la forma i el funcionament de l’ecosistema ciutat.
D’aquesta reflexio se n’hauria de derivar
canvis d’actituds en la ciutadania alhora que es
consolidaria la ciutat com a objecte d’estudi i
recerca.

El disseny conceptual d’aquests itineraris,
iniciats l’any 2002 i que compten amb la diferents
cientifics i museògrafs, inclou les següents
àrees:

la geologia,

la botànica,

la zoologia,

l’ecologia,

la història de la ciència i la
història urbana

els ambients sonors.

El suport utilitzat per l’execucio
d’aquests itineraris virtuals ha estat una
combinacio d’imatges, sons i textos integrats en un
producte digital en programari lliure. La versio
autoexecutable d’aquests itineraris es pot obtenir en els
punts de consulta de la Mediateca o es pot sol•licitar al
responsables de l’OCCM ().

El resultat d’aquest primera fase es una
proposta centrada en la Ciutat Vella de Barcelona, part molt
representativa del proces de formacio i
configuracio del teixit i del paisatge urbà
històric de Barcelona. Els itineraris dissenyats recullen
una bona part de la flora i la fauna que poblen
la ciutat, aixi com una descripcio dels diferents
materials del sòl i d’aquells amb els que s’ha
construït l’urb. En els Ambients Sonors es donen a
conèixer les veus dels animals que es troben al Parc de la
Ciutadella juntament amb altres sons tipics d’un
entorn altament urbanitzat. En la Ruta d’Història
Urbana es mostren espais, edificis i llocs que ens permeten
conèixer com s’ha anat configurant i modelant el
paisatge al llarg temps, alhora que descobrim les activitats
relacionades amb diferents aspectes de la ciència i la
tècnica que s’hi han produït. Finalment, i com
a punt diferencial, la Ruta d’Ecologia es configura a
partir d’onze punts d’observacio basats en
imatges de 360º, es a dir en la integracio i
relacio entre els diferents elements que configuren el que
percebem de la ciutat.

Este articulo es obra original de J. Oriol
Granados Garcia
y su publicacion inicial
procede del II Congreso Online del Observatorio para la
CiberSociedad: http://www.cibersociedad.net/congres2004/index_es.html”

J. Oriol Granados
Garcia

El contenido del presente trabajo
esta gobernado por la siguiente Licencia de Creative
Commons: ver
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0

Publicidad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *